ورود به پنل کاربری
 

آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

آیین نامه جامع پژوهشی دانشگاه دریافت آیین نامه ( PDF )   
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه دریافت آیین نامه ( PDF )   
نظام پیشنهادی تحقیق پایان نامه کارشناسی دریافت آیین نامه ( PDF )   
نظام پیشنهادی تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت آیین نامه ( PDF )   
آیین نامه انتشارات دریافت آیین نامه ( PDF )